ក្រោយពីបង្ហាញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅលើកោះសង្សារនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត បានបង្ហោះរូបភាពទាក់ភ្នែកមហាជនថ្មីបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅលើបណ្តាញសង្គមដែលលើកនេះអ្នកនាងស្លៀកប៊ីគីនីបង្ហាញដងខ្លួនដ៏ស្រឡូន គួរឲ្យចង់គយគន់បំផុត។