ដោយនាយនាមសរសេរថាលោកឪពុកជាទីស្រឡាញ់របស់នាយបានលាចាក់ចោលនាយហ្យើនាពេលនេះ។

នាយឆ្អឹង បានបង្ហោះសារដូច្នេះថា មុននេះបន្តិចលោកឪពុកខ្ញុំគាត់បានទៅបានចោលខ្ញុំហ្យើ សូមលោកពុកទៅឱ្យបានសុខ ។ ជាមួយនិងការបង្ហោះរូបភាពកាន់ទុក្ខលោកឪពុកលើបណ្តាញសង្គមនោះ នាយ ឆ្អឹងបានបន្ថែមពាក្យមួយឃ្លាទៀតគួរឱ្យស្រណោះបំផុតថា លោកឪពុកលាកូនរហូតហ្យើ