នៅថ្ងៃនេះទី៧ ខែវិច្ឆិការឆ្នាំ២០២០នេះ និងមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 កើតឡើងលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេ។

នៅក្នុងនោះមានខេត្តចំនួន ១៤ដែលមានអ្នកផ្ទុកជំងឺCovid-19 រួមមាន៖

១. ភ្នំពេញ ចំនួនអ្នកឆ្លងCovid-19សរុប = ១៨៧នាក់

២. ព្រះសីហនុ ចំនួនអ្នកឆ្លងCovid-19សរុប = ៤០នាក់

៣. កំពង់ចាម ចំនួនអ្នកឆ្លងCovid-19សរុប = ១៦នាក់

៤. សៀមរាម ចំនួនអ្នកឆ្លងCovid-19សរុប = ៩នាក់

៥. ត្បូងឃ្មុំ ចំនួនអ្នកឆ្លងCovid-19សរុប = ៨នាក់

៦. បន្ទាយមានជ័យ ចំនួនអ្នកឆ្លងCovid-19សរុប = ៥នាក់

៧. កែប ចំនួនអ្នកឆ្លងCovid-19សរុប = ៤នាក់

៨. កំពង់ស្ពឺ ចំនួនអ្នកឆ្លងCovid-19សរុប = ៣នាក់

៩. កំពង់ឆ្នាំង ចំនួនអ្នកឆ្លងCovid-19សរុប = ៣នាក់

១០. កំពង់កណ្តាល ចំនួនអ្នកឆ្លងCovid-19សរុប = ២នាក់

១១. កំពង់កុះកុង ចំនួនអ្នកឆ្លងCovid-19សរុប = ២នាក់

១២. បាត់ដំបង ចំនួនអ្នកឆ្លងCovid-19សរុប = ៩នាក់

១៣. កំពត ចំនួនអ្នកឆ្លងCovid-19សរុប = ២នាក់

១៤. ព្រះវិហារ ចំនួនអ្នកឆ្លងCovid-19សរុប = ២នាក់

 សរុបអ្នកឆ្លង ២៩២ នាក់

-អ្នកជាងសះស្បើយ ២៨៦នាក់

-កំពុងព្យាបាល ៦នាក់

សរុបអ្នកឆ្លងនៅ៦នាក់