អ្នកស្រីឧកញ៉ា តាំង ហ្គិចលៀង បានលើកឡើងថា៖ នៅលេីលោកនេះ មិនមានបុគ្គលឆ្នេីមណាអាចកែរអ្នកបានឡេីយ ប្រសិនបេីអ្នកមិនកែ។


អ្នកស្រីបានពន្យល់ថា ពាក្យថា “កែរ” មិនមានន័យថា យេីងអន់បានត្រូវកែនោះ ទេ ផ្ទុយទៅ អ្នកពូកែ កាន់តែកែរកាគិត កាន់តែធ្វេីអោយខ្លួន មានគុណតំលៃ៕